Miljö & Hållbarhet

Miljöpåverkan

Hur vi väljer att producera och konsumera påverkar i stor grad klimatet och vår miljö.
Vårt samhälle har bidragit till ett förändrat klimat och försämrad miljö främst genom användandet av fossila bränslen. Vi ska arbeta med att ständigt förbättra vår miljöprestanda och förebygga föroreningar för att kunna nå en miljömässigt hållbar verksamhet. Vi ska uppfylla alla lagar och andra krav som ställs på oss och vara ett föredöme i miljöarbetet genom att minska vår verksamhets negativa miljöpåverkan.

Vår miljöpolicy

Vår största miljöpåverkan sker genom de resor och transporter som vi genomför när vi besöker kunder. Därför är största delen av vår miljöpolicy fokuserad på hur vi skall agera för att minska vår miljöpåverkan och hålla den under kontrollerade former. Vårt arbetssätt bygger på att vi planerar, utför, följer upp och förbättrar vårt arbete för att minska vår miljöpåverkan.

Vi arbetar aktivt för att inom vår bransch föreslå kunder ny teknik som bidrar till energibesparingar och bättre ekonomi. Vår största miljöpåverkan är utsläpp av CO2 från våra servicebilar och vår uppvärmning av företagets lokaler. Vi minskar ständigt vår miljöpåverkan så långt det är ekonomiskt och tekniskt rimligt. Vi klimatkompenserar för våra koldioxidutsläpp vid tjänsteresor. Vi är miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas.

För att minska vår miljöpåverkan ska vi:

Löpande se över vår bilpark

Vägleda våra kunder och erbjuda klimatsmarta lösningar

Utbilda och engagera vår personal i miljöfrågor som rör vår verksamhet

Källsortera vårat avfall